Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Prodávajícím (dále jen Prodávající) je:
Dastech s.r.o.,
IČ: 25143433 DIČ: CZ25143433
Adresa: U kapličky 6, 417 25 Lahošť - Teplice


Kupujícím (dále jen Kupující) je:
Subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu nebo ústní dohodu o koupi zboží.

Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím. Možností je osobní odběr na sjednaném místě nebo dodání přepravní službou.


Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Prodávajícím.

Ceny

Uvedené ceny v internetovém obchodu www.dastech-velkoobchod.cz jsou doporučené prodejní ceny koncovému odběrateli s DPH 21% (resp. bez DPH) a nezahrnují cenu přepravy. Odběratelské slevy z uvedených koncových cen jsou předmětem smluvní dohody Prodávajícího a Kupujícího. Odběratelské ceny se zobrazí odběrateli po jeho řádné registraci, vyplnění všech potřebných firemních údajů a schválení obchodním oddělením.

Přepravní podmínky

Dodání provádíme osobně na sjednaném místě nebo zasilatelskou firmou. Zboží je dodáváno v termínu od 24 hodin do 14 dnů dle skladové dostupnosti a vzájemné domluvě. Cena dopravy je závislá na hmotnosti a množství odebraného zboží. Způsob balení závisí na množství a hmotnosti zboží.

Způsob platby

Platby za zboží je možné provést trojím způsobem:

  • Zaplacení při odběru od přepravní firmy (dobírka)
  • Předplacení (po obdržení objednávky zasíláme pro-forma fakturu), po obdržení příslušné částky na b.ú. firmy (platí i pro použití elektronické platby pomocí služby PayPal, atd.) dochází k vyslání zásilky. Při vyplňování objednávky je zapotřebí doplnit způsob platby.
  • Zaplacení při odběru zboží u Prodávajícího nebo při závozu zboží ke Kupujícímu.
Objednávky

Objednávky lze vysílat výhradně prostřednictvím elektronické pošty, objednávkového formuláře na www.dastech-velkoobchod.cz, či faxu 417 532 894. V obsahu objednávky nesmí chybět: Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, telefon, Dodací a fakturační adresa, IČ, DIČ, Název firmy.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Reklamace

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující musí vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat:

• Reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)

• Kopii nákupního dokladu (záruční list)

• Podrobný popis závady

• Dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo), zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu. Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.


V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

• Mobilní telefon: +420 603 170 967
• Telefon: +420 417 532 894
• E-mail: dastech@dastech.cz
• web: www.dastech.cz


Webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím souhlasíte
Souhlasím